Θέατρο

Επιχορηγήσεις επαγγελματικών σχημάτων θεάτρου για την περίοδο 2024-2025

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας επαγγελματικών σχημάτων θεάτρου με σκοπό την υλοποίηση Θεατρικών Παραγωγών, Φεστιβάλ, Περιοδειών, Εκδηλώσεων Θεάτρου

 

Η θεατρική τέχνη αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργικότητας, μέσο αφήγησης ιστοριών, συναισθηματικής επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικότητα και φαντασία. Το ΥΠ.ΠΟ., μέσω της χρηματοδότησης της θεατρικής δραστηριότητας, επιδιώκει τη διεύρυνση του θεατρικού κοινού, φέρνοντάς το σε επαφή με έργα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας και παράλληλα στηρίζοντας ολοκληρωμένες δράσεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επιδιώκει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη στήριξη του έργου νέων δημιουργών.

 

Πληροφορίες

Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν πρόταση;

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς που έχουν ιδρυθεί έως τις 31/10/2023.

Σε περίπτωση συνεργασίας φορέων, ποιος υποβάλει την πρόταση;

Σε περίπτωση συνεργασίας φορέων, η πρόταση υποβάλλεται από τον βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη. Αν συμμετέχει φορέας του εξωτερικού, η πρόταση υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.

Πόσες προτάσεις επιχορήγησης έχει δυνατότητα να υποβάλλει ο κάθε φορέας;

Κάθε φορέας στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Δημιουργική Ελλάδα – Προσκλήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024’ μπορεί να υποβάλει μία μόνο πρόταση. Περαιτέρω προτάσεις γίνονται δεκτές μόνο στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων (όπως του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”).

Ποιες προτάσεις δύνανται να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;
 • Παραγωγές θεατρικών έργων
 • Θεατρικά φεστιβάλ
 • Δράσεις όπως ημερίδες, συμπόσια, αναλόγια και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το θέατρο
 • Συμμετοχές σε διεθνείς περιοδείες, δράσεις και διοργανώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση όλων των ειδών της τέχνης του θεάτρου (συμπεριλαμβανομένων θεατρικών μονολόγων, μαριονέτας, κουκλοθέατρου, θεάτρου για παιδιά)
Ποιες οι κατηγορίες ποσών για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί πρόταση επιχορήγησης και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;

Οι κατηγορίες ποσών για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν προτάσεις επιχορήγησης για την παρούσα πρόσκληση είναι 15.000 €, 25.000 € και 35.000 €. Ειδικότερα:
• Για το ποσό των 15.000 € και για το ποσό των 25.000 €, προϋπόθεση είναι ο φορέας να έχει υλοποιήσει δύο (2) επαγγελματικές παραγωγές τα τέσσερα (4) τελευταία χρόνια (από έτος 2020 έως και 2023).
• Για το ποσό των 35.000 € προϋπόθεση είναι ο φορέας να έχει υλοποιήσει τέσσερις (4) επαγγελματικές παραγωγές τα πέντε (5) τελευταία χρόνια (από έτος 2019 έως και 2023).
• Οι προτάσεις από 20.000 € και άνω, πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση προϋπολογισμού υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ενεργό λογιστή/φοροτέχνη (τ.ε. από το Μητρώο της ΑΑΔΕ) προκειμένου να γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση.

Πότε ένας φορέας αποκτά πρόσβαση στη φόρμα υποβολής της πρότασης επιχορήγησης;
 • Όταν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Τη διαδικασία εγγραφής θα τη βρείτε εδώ
 • Όταν έχει υποβάλει:
 • ετήσιους καλλιτεχνικούς απολογισμούς (από το 2020 έως και 2022). Οι αιτούμενοι καλλιτεχνικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2022. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς(2022) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για τις παρούσες προσκλήσεις εκτός εάν έλαβαν επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. εντός του έτους
 • ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς των ετών 2020 και 2021. Οι αιτούμενοι οικονομικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2022. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς (2022) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για τις παρούσες προσκλήσεις εκτός εάν έλαβαν επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. εντός του έτους. Πρότυπο οικονομικού απολογισμού θα βρείτε εδώ
 • επιχειρησιακό σχέδιο του 2024 και καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό, ξεχωριστά, για κάθε δράση για την οποία επιχορηγήθηκαν τα τρία τελευταία έτη από δημόσιο φορέα (συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων που επιχορηγήθηκαν από το ΥΠ.ΠΟ.Α.). Τις οδηγίες καταχώρισης δράσεων θα τις βρείτε εδώ

Όλα τα ως άνω αρχεία θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα.

Ποια είναι τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προσκλήσεων;
 • Η συνάφεια της πρότασης με τις προτεραιότητες του ΥΠ.ΠΟ.
 • Η συνοχή της πρότασης με την θεματική της Πρόσκλησης, το περιεχόμενο της και η καλλιτεχνική της αρτιότητα
 • Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης, ο ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος σχεδιασμός και ο ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός της
 • Ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός και η επαρκής τεκμηρίωση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων
 • Η συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρότασης
 • Η συνολική πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα/ομάδας στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, η κουλτούρα συνεργασιών που έχει αναπτύξει και η συμμετοχή του σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. φεστιβάλ, προγράμματα, συνεργασίες κ.ά.)
 • Η εξασφάλιση και τυχόν άλλων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης (ιδιωτικών, εθνικών, ευρωπαϊκών πηγών/προγραμμάτων, εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης κ.ά.)
Ποια είναι τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης στην περίπτωση νέας θεατρικής παράστασης;
 • Η δημιουργική προσέγγιση του έργου
 • Η παρουσίαση, προβολή και προώθηση του νεοελληνικού θεατρικού έργου δοκίμων και νέων Ελλήνων συγγραφέων
 • Η ερευνητική ή/ και πειραματική προσέγγιση στην τέχνη του θεάτρου
 • Η προώθηση των συνεργασιών με καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Ποια είναι τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης στην περίπτωση διοργανώσεων θεάτρου περιοδικού χαρακτήρα (φεστιβάλ, μπιενάλε κ.ά.), εκπαιδευτικών δράσεων και περιοδειών;
 • Η πραγματοποίηση παραστάσεων (φεστιβάλ ή/και περιοδείες) σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων
 • Η κινητικότητα των σχημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και η συμμετοχή τους σε διεθνή φεστιβάλ, προγράμματα και συνεργασίες
 • Η τοπική παραγωγική και οικονομική αναζωογόνηση και η συμβολή της πρότασης στην απασχόληση (δημιουργία θέσεων εργασίας)
Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης στην εν λόγω πρόσκληση;

Στην περίπτωση παραγωγής θεατρικού έργου, ο φορέας θα πρέπει τα τελευταία τέσσερα χρόνια να έχει παρουσιάσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές και ο αριθμός των παραστάσεων της δράσης που θα επιχορηγηθεί να μην είναι μικρότερος από δεκαπέντε. Επίσης, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί τα πνευματικά δικαιώματα ή η άδεια δημόσιας παράστασης του θεατρικού έργου, εφόσον απαιτείται.

Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των δράσεων;

Οι δράσεις που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους ή τουλάχιστον να ξεκινήσει η υλοποίησή τους εντός του έτους.

Ποιες προτάσεις δεν άπτονται του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης;
 • Προτάσεις που υποβάλλονται από εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠ.ΠΟ. φορείς
 • Προτάσεις επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών
 • Προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού (π.χ. λαϊκή τέχνη και παράδοση, λαογραφικά, ιστορικά και εθνολογικά μουσεία)
 • Προτάσεις οι οποίες δεν έτυχαν επιχορήγησης στο πλαίσιο παλαιότερων προσκλήσεων του ΥΠ.ΠΟ.
 • Προτάσεις οι οποίες οι ίδιες ή προσχέδια τους έχουν ήδη παρουσιαστεί σε κοινό από
  τον φορέα
Ποιοι είναι οι στόχοι του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;
 • Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής
 • Η ανάδειξη νέων και πρωτότυπων/καινοτόμων ιδεών καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής δράσης
 • Η υποστήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων
 • Η ανάπτυξη του κοινού και η διάχυση των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των πολιτών
 • Η ενίσχυση των διατομεακών/διακαλλιτεχνικών δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού και η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών στην Ελλάδα και διεθνώς
 • Η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας ως πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Η ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής και η συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών
 • Η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Η ενδυνάμωση της γνώσης για ένα ακόμα πιο βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες κοινωνικά δράσεις
 • Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού
 • Η ενίσχυση του κύρους και της φήμης της ελληνικής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό και η ανάδειξη της Ελλάδας ως ισχυρού και αναγνωρίσιμου πόλου ανάπτυξης του Σύγχρονου Πολιτισμού
Ποια Διεύθυνση είναι αρμόδια για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την πρόσκληση;

Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου (dptk@culture.gr)/ Τμήμα Θεάτρου και Χορού (tmthch@culture.gr). Τηλέφωνα θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνίας

Στάδια Διαδικασίας

Εγγραφή στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων

Αφορά στη δημιουργία λογαριασμού. Προτείνεται το username και το password να είναι στα αγγλικά και το e-mail εγγραφής να είναι το επίσημο e-mail του φορέα.

Εγγραφή στο Μητρώο

Πραγματοποιείται μόνο μία φορά και ο φορέας θα πρέπει να επικαιροποιεί τα στοιχεία του σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή: Υπεύθυνη δήλωση, Ιδρυτικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του, Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή οργάνων της διοίκησης.

Υποβολή Πρότασης

Οι φορείς πριν υποβάλλουν πρόταση, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες για την υποβολή της πρότασης.

Αξιολόγηση Πρότασης

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται από άτομα εγνωσμένου κύρους.

Υποβολή δικαιολογητικών επιχορήγησης

Οι φορείς που έχουν αξιολογηθεί θετικά, θα πρέπει να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Μητρώο αφού διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στον Οδηγό Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Θέλετε να προχωρήσετε σε υποβολή πρότασης;