Περιφερειακή Πολιτιστική Πολιτική

  1. Αρχική
  2. /
  3. Περιφερειακή Πολιτιστική Πολιτική

Το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω των προσκλήσεων του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων επιχορηγεί φορείς σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. Άλλωστε, στους στόχους του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, εντάσσεται και η ανάπτυξη δράσεων στις Περιφέρειες με σκοπό την στήριξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής, συμβάλλοντας στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης, σημαντικό εργαλείο στην άσκηση περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής αποτελούν οι Προγραμματικές Συμβάσεις. Ειδικότερη κατηγορία Προγραμματικών Συμβάσεων αποτελούν οι Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Π.Σ.Π.Α.), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα όπως η υποστήριξη  εκδηλώσεων που αφορούν τα φεστιβάλ, τα γράμματα, το θέατρο κ.α. Στις συμβάσεις αυτές, συμμετέχουν απαραιτήτως ως συμβαλλόμενοι, εκτός των άλλων, η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού. Το θεσμικό πλαίσιο για τις Π.Σ.Π.Α. είναι το άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει