Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

 1. Αρχική
 2. /
 3. Επιχορηγήσεις
 4. /
 5. Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Επιχορηγήσεις σε δράσεις άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για το 2023-2024

Έναρξη: 01-02-2024

Λήξη: 31-03-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε δράσεις διαφύλαξης και ανάδειξης άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Από το 2002, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τον όρο «άυλα πολιτιστικά αγαθά», για να θεσπίσει τη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς που μέχρι τότε περιγραφόταν ως «παραδοσιακός και σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός». Έναν χρόνο αργότερα, το 2003, υιοθετήθηκε από την UNESCO, η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπου σαν άυλη πολιτιστική κληρονομιά ορίζονται: «οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και οι πολιτιστικοί χώροι που συνδέονται με αυτές και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες και, κατά περίπτωση, τα άτομα αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους».

 

Πληροφορίες

Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν πρόταση;

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς (σύμφωνα με το καταστατικό τους)

Ποιες προτάσεις δεν άπτονται του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης;
 • Προτάσεις που υποβάλλονται από εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠ.ΠΟ.Α. φορείς
 • Προτάσεις που αφορούν στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών του φορέα
 • Προτάσεις που δεν συνάδουν με τα οριζόμενα στη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003), ή/και περιλαμβάνουν όψεις που αντιτίθενται στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των έμβιων όντων, την παγκόσμια ειρήνη, τον σεβασμό της ετερότητας
 • Προτάσεις που έχουν επιχορηγηθεί ή έχουν απορριφθεί στο πλαίσιο παλαιότερων Προσκλήσεων του ΥΠ.ΠΟ.
 • Προτάσεις που έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης
Πόσες προτάσεις επιχορήγησης έχει δυνατότητα να υποβάλλει ο κάθε φορέας;

Κάθε φορέας, στο πλαίσιο της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μπορεί να υποβάλλει μία (1) μόνο πρόταση (είτε στην παρούσα Πρόσκληση Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, είτε στην Πρόσκληση για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς). Περαιτέρω προτάσεις γίνονται δεκτές μόνο στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων, δηλαδή του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» ή του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Προσκλήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024»

Πότε ένας φορέας αποκτά πρόσβαση στη φόρμα υποβολής της πρότασης επιχορήγησης;
  • Όταν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Τη διαδικασία εγγραφής θα τη βρείτε εδώ
  • Όταν έχει υποβάλει:
  • ετήσιους καλλιτεχνικούς απολογισμούς (από το 2021 έως και 2023). Οι αιτούμενοι καλλιτεχνικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2023. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς (2023) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για τις παρούσες προσκλήσεις εκτός εάν έλαβαν επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. εντός του έτους
  • ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς των ετών 2021 και 2022. Οι αιτούμενοι οικονομικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2023. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς (2023) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για τις παρούσες προσκλήσεις εκτός εάν έλαβαν επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. εντός του έτους. Πρότυπο οικονομικού απολογισμού θα βρείτε εδώ
  • επιχειρησιακό σχέδιο του 2024 και
  • καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό, ξεχωριστά, για κάθε δράση για την οποία επιχορηγήθηκαν τα τρία τελευταία έτη από δημόσιο φορέα (συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων που επιχορηγήθηκαν από το ΥΠ.ΠΟ.Α.). Τις οδηγίες καταχώρισης δράσεων θα τις βρείτε εδώ

  Όλα τα ως άνω αρχεία θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα.

  Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των προσκλήσεων;
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιχορηγηθεί μια δράση ή/και να τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ που αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι να τεκμηριωθεί επαρκώς και με κάθε πρόσφορο τρόπο, η ενεργός συμμετοχή στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της δράσης της κοινότητας φορέων του στοιχείου
  • Οι Προτάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20.000,00 € οφείλουν να συνοδεύονται από έκθεση προϋπολογισμού υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ενεργό λογιστή/φοροτέχνη (τ.ε. από το Μητρώο της ΑΑΔΕ) προκειμένου να γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση
  • Τη σαφή και περιεκτική διατύπωση της Πρότασης (σκοπιμότητα και ανάγκες/ελλείψεις στις οποίες ανταποκρίνεται, επιμέρους στόχοι που θέτει, μέσα που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της, προσδοκώμενα αποτελέσματα, επίδραση που αναμένεται να ασκήσει κτλ.) ώστε να συνάγεται σαφώς πώς η προτεινόμενη δράση αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη ή/και διαφύλαξη ενός στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Την επικοινωνιακή στρατηγική προβολής της δράσης, με τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας, καθώς και τη διεύρυνση του κοινού με έμφαση στη νέα γενιά και στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, μετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνους, άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία κοινωνικής επανένταξης, κλπ)
  • Την επιστημονική τεκμηρίωση/υποστήριξη της δράσης περιλαμβανομένης, όπου κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, της αναλυτικής αναφοράς στην ακολουθητέα ερευνητική μεθοδολογία
  • Το κατά πόσον ο σχεδιασμός της δράσης λαμβάνει υπ’ όψιν τα πορίσματα και τον σχετικό προβληματισμό των ευρύτερων ανθρωπολογικών επιστημών (λαογραφία, κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία κ.ά.), της γεωγραφίας και της κοινωνιολογίας, καθώς και τον διεπιστημονικό διάλογο για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει
  • Τη συνεργασία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένη εμπειρία στη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Τη συμμετοχή μελών/ συνεργατών στην ομάδα έργου, ή προσωπικού των φορέων υποβολής της πρότασης, οι οποίοι-ες διαθέτουν τίτλους σπουδών ή/και εμπειρία σε κλάδους συναφείς με την προτεινόμενη δράση και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά εν γένει
  • Στις περιπτώσεις 3γ και 3δ καθώς και σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή συνεργατών/ερευνητών, αυτή αποδεικνύεται από Υπεύθυνη Δήλωση καθενός/καθεμίας από αυτούς/ές, η οποία συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με τον φάκελο της Πρότασης. Η υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται ψηφιακά, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ελληνικού δημοσίου (διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr) και πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του ρόλου του εξωτερικού συνεργάτη/ερευνητή, η οποία αντιστοιχεί στα στοιχεία του φακέλου της πρότασης επιχορήγησης
  • Το ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και τη ρεαλιστική και τεκμηριωμένη υποβολή οικονομικού προϋπολογισμού, στον οποίο να περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση ή/και αναζήτηση πόρων από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως ιδίους πόρους, δωρεές, χορηγίες κλπ.
  • Την προσέγγιση της παράδοσης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με τρόπο που να υπερβαίνει τις συνήθεις στερεοτυπικές αναπαραστάσεις (ρομαντική εξιδανίκευση, φολκλορισμό, στείρο εθνοκεντρισμό και αρχαιοκεντρισμό κ.ά.)
  • Τον εμπλουτισμό του δημόσιου διαλόγου για ζητήματα που αφορούν την παράδοση, τις συλλογικές ταυτότητες και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και τη διεπαφή και τον διάλογο μεταξύ τοπικών και άλλων κοινοτήτων, ειδικών και διοίκησης
  • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι προτάσεις για τη δημιουργία ιστοτόπων, βάσεων δεδομένων και εν γένει ψηφιακών υποδομών κτλ. που θα υποβληθούν στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να συμβάλλουν στη διαφύλαξη ενός στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και, κατά προτίμηση, να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που δεν θα υλοποιείται αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον
  • Επίσης, θετικά αξιολογείται η διευκόλυνση του διεθνούς κοινού να παρακολουθήσει/ συμμετάσχει στη δράση (π.χ. ο υποτιτλισμός, μεταγλώττιση, μετάφραση σε μία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, όπου κάτι τέτοιο είναι σχετικό ή/και εφικτό)
  • Την προσβασιμότητα της δράσης μέσω live-streaming ή μέσω ασύγχρονης παρακολούθησής της για όσους/όσες δεν έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς. Στο ίδιο πλαίσιο εκτιμάται ιδιαίτερα η πρόβλεψη εκ μέρους των διοργανωτών τής δυνατότητας να παρακολουθήσουν τη δράση εξ αποστάσεως άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία
  • Τη συμπερίληψη στον σχεδιασμό, υλοποίηση ή/και προβολή των δράσεων ατόμων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
  • Τη συνολική δραστηριότητα του φορέα καθώς και των φυσικών προσώπων που τον συγκροτούν, σε τοπικό, πανελλήνιο ή/και διεθνές επίπεδο, τη βιωσιμότητα και τη δυναμική του,καθώς και την ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού για τη μελέτη, διαφύλαξη, ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στον οποίο να εντάσσεται η προτεινόμενη δράση
  • Η προαγωγή της συμμετοχής των συμπολιτών μας που ανήκουν στην τρίτη ηλικία στις δράσεις για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η προαγωγή της ισότητας των φύλων και η ανάδειξη του ρόλου των γυναικών, καθώς και η μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων
  Ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;
  • Η μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι συνυφασμένες με την πολιτισμική μνήμη και την ταυτότητα των πόλεων και των πληθυσμών που ζουν σε αυτές (π.χ. έθιμα και δρώμενα, διατροφικές παραδόσεις, επαγγέλματα και τέχνες συνυφασμένες με τις αστικές ταυτότητες, με έμφαση στη βιωσιμότητά τους σε ένα σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον)
  • Η μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των εθνοτοπικών, μεταναστευτικών κ.ά. κοινοτήτων που ζουν στις πόλεις
  • Η ανάδειξη του ρόλου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων και στην ενδυνάμωση εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές, αποβιομηχάνιση, υψηλοί δείκτες ανεργίας, κτλ.)
  • Η δημιουργία ή/και τον εμπλουτισμό προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού, δημιουργία περιηγητικών και πολιτιστικών διαδρομών για τη γνωριμία με τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά
  • Η καταγραφή της πολιτισμικής μνήμης και ταυτότητας των πόλεων, όπως αποτυπώνονται σήμερα στα αστικά τοπία, στους χώρους εργασίας και τους πολιτισμικούς χώρους (εργαστήρια, καταστήματα, χώρους συνάθροισης, χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας, πλατείες, αγορές και παζάρια κτλ.
  Ποια Διεύθυνση είναι αρμόδια για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την πρόσκληση;

  Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (dnpk@culture.gr)/ Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων

  Στάδια Διαδικασίας

  Εγγραφή στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων

  Αφορά στη δημιουργία λογαριασμού. Προτείνεται το username και το password να είναι στα αγγλικά και το e-mail εγγραφής να είναι το επίσημο e-mail του φορέα.

  Εγγραφή στο Μητρώο

  Πραγματοποιείται μόνο μία φορά και ο φορέας θα πρέπει να επικαιροποιεί τα στοιχεία του σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή: Υπεύθυνη δήλωση, Ιδρυτικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του, Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή οργάνων της διοίκησης.

  Υποβολή Πρότασης

  Οι φορείς πριν υποβάλλουν πρόταση, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες για την υποβολή της πρότασης.

  Αξιολόγηση Πρότασης

  Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται από άτομα εγνωσμένου κύρους.

  Υποβολή δικαιολογητικών επιχορήγησης

  Οι φορείς που έχουν αξιολογηθεί θετικά, θα πρέπει να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Μητρώο αφού διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στον Οδηγό Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

  Θέλετε να προχωρήσετε σε υποβολή πρότασης;