Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού

 1. Αρχική
 2. /
 3. Επιχορηγήσεις
 4. /
 5. Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού

Επιχορηγήσεις για Μουσεία/Συλλογές Νεότερου Πολιτισμού

Έναρξη: 01-02-2024

Λήξη: 15-03-2024

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή επιχορήγησης και αιγίδας για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού

 

Μουσεία και συλλογές νεότερου πολιτισμού (λαογραφικά, ιστορικά, τεχνολογίας και πολλά άλλα) σε όλη την Ελλάδα, δημιουργημένα με ευαισθησία και μεράκι από τα μέλη κοινοτήτων, λειτουργούν ως τόποι συνάντησης διαλόγου, αναστοχασμού για το παρελθόν και έμπνευσης για το μέλλον. Κάθε μουσείο, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που είναι (οφείλει να είναι) ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους, ερευνά, συλλέγει, συντηρεί, ερμηνεύει και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά του τόπου. Στρατηγικός στόχος του ΥΠΠΟ η ενίσχυση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού ρόλου των μουσείων, η στήριξη δράσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση των λειτουργιών τους, και η προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης.

 

Πληροφορίες

Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν πρόταση;

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς (σύμφωνα με το καταστατικό τους)

 

Ποιες προτάσεις δεν άπτονται του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης;
 • Προτάσεις που υποβάλλονται από εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠ.ΠΟ.Α. φορείς
 • Προτάσεις επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, εξοπλισμού και κτηριακών υποδομών
 • Προτάσεις πινακοθηκών έργων τέχνης

 

Πόσες προτάσεις επιχορήγησης έχει δυνατότητα να υποβάλλει ο κάθε φορέας;

Κάθε φορέας, στο πλαίσιο της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μπορεί να υποβάλλει μία (1) μόνο πρόταση (είτε στην παρούσα Πρόσκληση Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, είτε στην Πρόσκληση για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς). Περαιτέρω προτάσεις γίνονται δεκτές μόνο στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων, δηλαδή του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» ή του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Προσκλήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2024»

 

Ποιες οι θεματικές ενότητες των προτάσεων;
 • Δράσεις βελτίωσης των λειτουργιών των Μουσείων/Διαδικασία Αναγνώρισης Μουσείων
 • Μουσειακές Δράσεις για τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κοινού και την ανάδειξη και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
Ποιες κατηγορίες προτάσεων περιλαμβάνει η θεματική ενότητα της βελτίωσης των λειτουργιών των Μουσείων/Διαδικασία Αναγνώρισης Μουσείων;
 • Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την καταγραφή, την επιστημονική τεκμηρίωση και ερμηνεία των συλλογών
 • Προληπτική και συστηματική συντήρηση επιλεγμένων αντικειμένων και τεκμηρίων που ανήκουν στις συλλογές των Μουσείων και χρήζουν προστασίας και ανάδειξης. Επισημαίνεται ότι το κάθε Μουσείο θα πρέπει να υποβάλει ενδεικτικό κατάλογο αντικειμένων προς συντήρηση και μετά την επιχορήγηση κατάλογο των συντηρημένων αντικειμένων και έκθεση τεκμηρίωσης του Επαγγελματία που εκτέλεσε τις εργασίες συντήρησης
 • Εκπόνηση Μελετών σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, δημιουργία επιχειρησιακού σχεδίου (business plan), σύνταξη οργανογράμματος, εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, διενέργεια έρευνας κοινού, αξιολογήσεις δράσεων. Έμφαση δίνεται σε προτάσεις που προωθούν την καινοτομία, δημιουργικότητα, προσβασιμότητα και συμπερίληψη, ανάλογα με την κλίμακα και τις ανάγκες κάθε μουσείου
 • Εκπόνηση μουσειολογικών/μουσειογραφικών προμελετών/μελετών, μελετών φωτισμού ή/και άλλων μελετών που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των Μουσείων, ώστε τα Μουσεία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Διαδικασίας Αναγνώρισης. Επισημαίνεται ότι κάθε Μουσείο μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για την εκπόνηση είτε μιας μελέτης/προμελέτης, είτε μιας ομάδας μελετών και οφείλει μετά το πέρας της ολοκλήρωσής της να αποστείλει τα αντίστοιχα τεύχη σε φυσική και ψηφιακή μορφή στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στις μελέτες που θα επιχορηγηθούν από την παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφεται ότι η εκπόνηση μελέτης επιχορηγήθηκε από το ΥΠ.ΠΟ./ΔΙΝΕΠΟΚ και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο σήμα
 • Παρεμβάσεις διευκόλυνσης της φυσικής και διανοητικής προσβασιμότητας σε μουσειακούς οργανισμούς. Επισημαίνεται ότι περιλαμβάνονται τόσο δράσεις για τη φυσική προσβασιμότητα στο Μουσείο (π.χ. ράμπες, ασανσέρ κλπ.), όσο και για τη χωρίς αποκλεισμούς δυνατότητα πρόσβασης στη συλλογή (ερμηνευτικά εργαλεία για ΑμεΑ, όπως απτικά και ηχητικά εκθέματα, πινακίδες σε κώδικα Braille κοκ). Δεν επιχορηγούνται δράσεις σχετικές με κτηριακές παρεμβάσεις, που δεν εμπίπτουν στην αναβάθμιση της φυσικής προσβασιμότητας του Μουσείου
 • Δράσεις που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην επικοινωνιακή πολιτική του μουσείου (δημιουργία ή/και ανανέωση ιστοσελίδων, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, π.χ. applications, εφαρμογές εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα, οργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων)
Ποιες οι προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης στην θεματική ενότητα της βελτίωσης των λειτουργιών των Μουσείων/Διαδικασία Αναγνώρισης Μουσείων;
 • Θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν από Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού
 • Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού, που επιχορηγήθηκαν πέρυσι για δράσεις της εν λόγω θεματικής ενότητας, μπορούν να καταθέσουν πρόταση στη συγκεκριμένη θεματική αλλά για διαφορετικό αντικείμενο και εφόσον έχουν καταθέσει σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή το παραδοτέο της επιχορήγησης έτους 2023, στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Προτεραιότητα δίνεται σε μουσεία που έχουν ενταχθεί στη θεσμοθετημένη από το ΥΠ.ΠΟ. διαδικασία Αναγνώρισης
Ποιες κατηγορίες προτάσεων περιλαμβάνει η θεματική ενότητα των μουσειακών δράσεων για τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κοινού και την ανάδειξη και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς;

Μουσειακές δράσεις για: τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη διεύρυνση του κοινού του μουσείου σε νέες ομάδες κοινού, καθώς και για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, είτε αυτά έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είτε όχι, οι οποίες να συνάδουν με το πνεύμα της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) και την εφαρμογή της στην Ελλάδα. Πληροφορίες για τη Σύμβαση και για τις σχετικές πολιτικές της ΔΙΝΕΠΟΚ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς http://ayla.culture.gr.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Μουσειακές δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. επιμορφωτικά σεμινάρια, σεμινάρια απόκτησης δεξιοτήτων κ.λπ.)

β) Μουσειακές δράσεις που προωθούν την ενεργό συμμετοχή ΑμεΑ και ειδικών ομάδων κοινού, παιδιών προσχολικής ηλικίας κ.ά. (π.χ. με οπτική, ακουστική, κινητική κ.ά. αναπηρία, αυτισμό κ.λπ., ή άτομα τρίτης ηλικίας)

γ) Μουσειακές δράσεις που αναδεικνύουν στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Ποιες οι προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης στην θεματική ενότητα των μουσειακών δράσεων για τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κοινού και την ανάδειξη και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς;
 • Οι δράσεις μπορεί να υποβληθούν είτε από Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού είτε από πολιτιστικό φορέα που έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού
 • Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή πρότασης από πολιτιστικό φορέα, θα πρέπει στα δικαιολογητικά να επισυναφθεί υπογεγραμμένο μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο να ορίζονται ρητά οι όροι της συνεργασίας ή υπεύθυνες δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες μέσω της πλατφόρμας του ελληνικού δημοσίου, https://www.gov.gr, από όλα τα συνεργαζόμενα μέρη.
 • Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων του ενός φορέων, πρέπει απαραίτητα ο ένας φορέας να είναι Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού
Ποιες προτάσεις δύνανται να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;

Ενδεικτικές δράσεις: περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκδόσεις, συνέργειες με τοπικούς και άλλους φορείς που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός και εκτός του χώρου των Μουσείων

Στον άξονα αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις ορεινές, νησιωτικές, δυσπρόσιτες και, εν γένει, λιγότερο ευνοημένες περιοχές

 

 

Πόσες προτάσεις θα επιχορηγηθούν και με ποιο ποσό;
 • Μέχρι πέντε (5) δράσεις θα ενισχυθούν οικονομικά μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ
 • Μέχρι δέκα (10) δράσεις θα ενισχυθούν οικονομικά μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ
 • Μέχρι δέκα πέντε (15) δράσεις θα ενισχυθούν οικονομικά μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ
 • Μέχρι δέκα πέντε (15) δράσεις θα ενισχυθούν οικονομικά μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ
Πότε ένας φορέας αποκτά πρόσβαση στη φόρμα υποβολής της πρότασης επιχορήγησης;
 • Όταν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Τη διαδικασία εγγραφής θα τη βρείτε εδώ
 • Όταν έχει υποβάλει:
 • ετήσιους καλλιτεχνικούς απολογισμούς (από το 2021 έως και 2023). Οι αιτούμενοι καλλιτεχνικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2023. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς (2023) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για τις παρούσες προσκλήσεις εκτός εάν έλαβαν επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. εντός του έτους
 • ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς των ετών 2021 και 2022. Οι αιτούμενοι οικονομικοί απολογισμοί αφορούν τους φορείς που ιδρύθηκαν πριν το 2023. Οι νεοϊδρυθέντες φορείς (2023) δεν έχουν την υποχρέωση αυτή για τις παρούσες προσκλήσεις εκτός εάν έλαβαν επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. εντός του έτους. Πρότυπο οικονομικού απολογισμού θα βρείτε εδώ
 • επιχειρησιακό σχέδιο του 2024 και
 • καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό, ξεχωριστά, για κάθε δράση για την οποία επιχορηγήθηκαν τα τρία τελευταία έτη από δημόσιο φορέα (συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων που επιχορηγήθηκαν από το ΥΠ.ΠΟ.Α.). Τις οδηγίες καταχώρισης δράσεων θα τις βρείτε εδώ

Όλα τα ως άνω αρχεία θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων;
 • Οι Προτάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20.000,00 € οφείλουν να συνοδεύονται από έκθεση προϋπολογισμού υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ενεργό λογιστή/φοροτέχνη (τ.ε. από το Μητρώο της ΑΑΔΕ) προκειμένου να γίνουν δεκτές προς αξιολόγηση
 • Η συμβολή της προτεινόμενης δράσης στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από τη Διαδικασία Αναγνώρισης Μουσείων (αρ. 45 του Ν. 4858/2021) και εξειδικεύει η Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ 526637/31.10.22, (ΑΔΑ: ΨΨΠΖ4653Π4-Ρ1Υ), ΦΕΚ 5684/Β/7.11.22. Συνεκτιμώνται οι ανάγκες του Μουσείου, ανάλογα με το στάδιο της Διαδικασίας Αναγνώρισης στο οποίο βρίσκεται
 • Η πληρότητα της πρότασης που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση, το ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και η ρεαλιστική και τεκμηριωμένη υποβολή οικονομικού προϋπολογισμού, στον οποίο να περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση ή/και αναζήτηση πόρων από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως ίδιους πόρους, δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
 • H σαφής και περιεκτική διατύπωση της πρότασης (τεκμηριωμένη έρευνα, σκοπιμότητα, στόχοι που θέτει, μέσα που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της, κοινό στο οποίο απευθύνεται, προσδοκώμενα αποτελέσματα)
 • Η επικοινωνιακή στρατηγική προβολής της δράσης, οι καινοτόμοι και δημιουργικοί τρόποι διασύνδεσης με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, καθώς και η διεύρυνση του κοινού με έμφαση στην προσέλκυση νέων ομάδων κοινού όπως: i) παιδιά προσχολικής ηλικίας, έφηβοι, νέοι κ.ά. ii) αποκλεισμένες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες κ.ά.
 • Η συμβολή στη διαφύλαξη και διάδοση παραδοσιακών τεχνογνωσιών (υφαντική, κεραμική, ξυλογλυπτική κ.ά.) που σχετίζονται με τις συλλογές των Μουσείων και αξιοποίηση του νεότερου πολιτιστικού αποθέματος για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και του πολιτιστικού τουρισμού (εκπαίδευση επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα είτε σε τεχνογνωσίες είτε σε σχέδια μικρο-επιχειρηματικότητας κ.ά.)
 • Η διεύρυνση του δημοσίου διαλόγου και προβληματισμού για ζητήματα που αφορούν τη ζωντανή παράδοση, την ιστορική μνήμη, τις συλλογικές ταυτότητες και συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, ειδικών επιστημόνων και δημόσιας διοίκησης
 • Η προαγωγή της δικτύωσης και των συνεργειών των μουσείων: α) με άλλα μουσεία, β) με άλλους πολιτιστικούς φορείς, γ) με την εκπαιδευτική κοινότητα, δ) με άλλους φορείς (π.χ. σωφρονιστικά ιδρύματα, γεωργικούς συνεταιρισμούς κ.ά.)
 • Η εφαρμογή μουσειακών δράσεων σε περιοχές της περιφέρειας, σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, σε παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές, με στόχο την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της δημιουργικότητας, σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο (αριθμός επισκεπτών, συνεργασίες με την τοπική κοινωνία και ποιοτικά στοιχεία). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ορεινές, νησιωτικές, δυσπρόσιτες και, εν γένει, λιγότερο ευνοημένες περιοχές
 • Η έμφαση σε καινοτόμες δράσεις που υπερβαίνουν τις τυποποιημένες δραστηριότητες, όπως, ενδεικτικά: αξιοποίηση δυνατοτήτων ψηφιακής τεχνολογίας, δράσεις εκτός του μουσείου, διευκόλυνση του διεθνούς κοινού να παρακολουθήσει/συμμετάσχει στη δράση (π.χ. ο υποτιτλισμός, μεταγλώττιση, μετάφραση σε μία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό) κ.ά.
 • Η συνολική δραστηριότητα του φορέα καθώς και των φυσικών προσώπων που τον συγκροτούν, σε τοπικό, πανελλήνιο ή/και διεθνές επίπεδο, η βιωσιμότητα και η δυναμική του, καθώς και η ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού για τη μελέτη, διαφύλαξη, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στον οποίο να εντάσσεται η προτεινόμενη δράση
Ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης;
 • Η ενίσχυση και βελτίωση των λειτουργιών των Μουσείων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η διαδικασία της Αναγνώρισης Μουσείων (αρ. 45 του Ν. 4858/2021) και εξειδικεύει η Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ 526637/31.10.22, (ΑΔΑ: ΨΨΠΖ4653Π4-Ρ1Υ), ΦΕΚ 5684/Β/7.11.22
 • Ο σχεδιασμός και εκτέλεση μουσειακών δράσεων με επίκεντρο:

 (α) την κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη αποκλεισμένων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΑμεΑ, πρόσφυγες και μετανάστες, Ρομά κ.ά.),

 (β) τα παιδιά και τα άτομα τρίτης ηλικίας,

 (γ) την άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Ποια Διεύθυνση είναι αρμόδια για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την πρόσκληση;

Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (dnpk@culture.gr)/ Τμήμα Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού

Στάδια Διαδικασίας

Εγγραφή στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων

Αφορά στη δημιουργία λογαριασμού. Προτείνεται το username και το password να είναι στα αγγλικά και το e-mail εγγραφής να είναι το επίσημο e-mail του φορέα.

Εγγραφή στο Μητρώο

Πραγματοποιείται μόνο μία φορά και ο φορέας θα πρέπει να επικαιροποιεί τα στοιχεία του σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή: Υπεύθυνη δήλωση, Ιδρυτικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του, Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή οργάνων της διοίκησης.

Υποβολή Πρότασης

Οι φορείς πριν υποβάλλουν πρόταση, θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες για την υποβολή της πρότασης.

Αξιολόγηση Πρότασης

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που συγκροτείται από άτομα εγνωσμένου κύρους.

Υποβολή δικαιολογητικών επιχορήγησης

Οι φορείς που έχουν αξιολογηθεί θετικά, θα πρέπει να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Μητρώο αφού διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στον Οδηγό Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Θέλετε να προχωρήσετε σε υποβολή πρότασης;