Τα Γραφεία Δημιουργική Ευρώπη έχουν συσταθεί σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 και έχουν τις εξής αρμοδιότητες: να προωθούν το Πρόγραμμα σε τοπικό,...